GodLike VS White chicken
[flash]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTcxODE5MDMyOA==/v.swf[/flash]