[headline][url=http://bbs.nga.cn/read.php?tid=11212616][size=110][color=purple][b]第十赛季魔法师指导[/b][/color][/size][/url][/headline]
[headline][url=http://bbs.nga.cn/read.php?tid=11222259][size=110][color=purple][b]S9电疗法111层登顶视频[/b][/color][/size][/url][/headline]
[headline][url=http://bbs.nga.cn/read.php?pid=218540511][size=110][color=purple][b]第十赛季电疗法BD详解[/b][/color][/size][/url][/headline]
[headline][url=http://bbs.nga.cn/read.php?tid=11394602][size=110][color=purple][b]第十赛季电疗法速刷视频详解[/b][/color][/size][/url][/headline]
[headline][pid=179276418][b][size=110%][color=purple]基础知识与数据测试[/color][/size][/b][/pid][/headline]
[headline][tid=8786583][color=red][b][size=110%]实用排版攻略[/size][/b][/color][/tid][/headline]

[color=crimson][b]请遵循学院制度,和谐讨论,谨言慎行![/b][/color] [color=red][b]许愿请移步[/b][/color][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=7001443][b]许愿集中贴[/b][/url],[color=red][b]新开帖会被2+0。[/b][/color][color=purple][b]附魔相关请务必移步新版块[/b][/color][url=http://bbs.ngacn.cc/thread.php?fid=471][b]附魔咨询[/b][/url]

[headline][hltxt]WIZARD[/hltxt][img]http://img.nga.cn/attachments/mon_201601/12/399_5694a88a9acf3.jpg[/img][/headline]
[headline][hltxt]WIZARD[/hltxt][img]http://img.nga.cn/attachments/mon_201601/12/399_5694a88b84930.jpg[/img][/headline]
========
[tid=9196707][b][color=orange][攻略心得] 版本2.4.1:第六赛季职业引导——魔法师(更多内容请看魔法师分版,也可在帖内提问)[/color][/b][/tid] [tid=10763761][color=green][转载] [理论研究]2.43马纳德的治疗&瘫痪机制研究(更新重要测试结论,引导快照触发针对自身)[/color][/tid] [tid=11212616][b][color=orange]版本2.5.0:第十赛季职业引导——魔法师(更多内容请看魔法师分版,也可在本帖内提问)[/color][/b][/tid]